Historia do Casino

O Casino Ateneo é a sociedade máis antiga de Monforte de Lemos, xa que iniciou a súa andadura no primeiro tercio do século XIX, concretamente no ano 1835. Se ben, a súa traxectoria estivo marcada por numerosas fusións e rupturas, así como diversas denominacións e sedes. Dende 1899, a sede do Circo Monforte, antiga denominación, ubicouse na rúa Cardenal e algunhas das súas actividades culturáis de maior repercusión era o baile de máscaras ou a escola de música que daba servicio a numerosos monfortinos.
En 1916, xurde a posibilidade de fusionarse con outra sociedade para dar lugar o Casino Tertulia, e que de igual xeito ubicaríase na rúa Cardenal. Esta etapa vai vir marcada por unha actividade cultural de gran repercusión o contar con importantes personalidades do momento nos seus ciclos de conferencias. Algunhas destas personalidades eran ilustres como; Peña Novo, Noguerol, Risco, Castelao e Quintanilla.

No ano 1933 o Casino Tertulia, enfréntase a unha escisión provocada pola diferencia de opinións en torno a xestión do centro cultural nacendo, deste xeito, o Casino Monfortino. Trasladouse a unhas dependencias da Praza de España dende o ano 1948 ata que finalmente, en 1957 a comenzaría e xestarse a construcción da súa sede actual, que se materializaría en 1964.


Un dous feitos de maior relevancia, na historia recente do Casino, foi incluir o termo Ateneo na súa denominación para expresar os propósitos que definirían a súa labor:

aspiramos a que el cometido de distracción y esparcimiento que incumbre al Casino, se conjugue con aspectos de culturales de la mayor importancia… abierto siempre a cuanto signifique alientos artísticos y culturales. Reglamento del Casino Ateneo (1960).

A partir de ese momento a actividade cultural foi o denominador común da identidade do Ateneo, culminando este marcado perfil coa creación da Aula de Cultura no ano 1976, inscrita na Rede Nacional co número 18, froito dun convenio entre o Casino Ateneo de Monforte e a Dirección Xeral de Cultura Popular. Durante varios anos, levouse a cabo unha intensa axenda na que tiña cabida todo tipo de propostas como certamenes de poesía, exposicións de pintura, proxeccións cinematográficas; ademáis de cursos de longa duración de idiomas, música e artes plásticas. Outro aspecto destacable, ligado a esta etapa, son as importantes inversións que se fixeron no que a infraestructura se refire, das que é destacable a biblioteca e o salón de actos.


En definitiva, o Casino Ateneo, configurábase deste xeito como un centro de convivencia e difusión cultural de ampla base beneficiaria, desexando canalizar á poboación da comarca actividades en relación o seu entorno máis inmediato tentando acadar o desenvolvemento integral da mesma, baixo o pleno convencemento de que a dimensión económica e social non poden axenas a cultura, na súa concepción máis ampla.

Identidade e aspiracións. Visión de futuro

A asociación cultural “Casino Ateneo” ten como vocación ser un espazo aberto e dinámico, para todos os públicos, no que teñen cabida diferentes actividades culturais, de reflexión e de debate que responden os intereses e demandas dun público comprometido e interesado nos retos e desafíos do momento.


Por tanto, busca desenvolver a través dun carácter participativo, un labor social, cultural e didáctica coa comunidade, facilitando a proximidade desta coa cultura contemporánea. Os valores que caracterizan a súa actividade son: a apertura e o entusiasmo, a sensibilidade e a creatividade, a participación e o dinamismo, o compromiso coa sociedade, a educación e a cultura, a xestión responsable, a colaboración, a territorialidade e a transversalidade.

A xunta directiva

A Asociación Casino-Ateneo de Monforte está rexistrada no Rexistro Provincial de Asociacións co número 1966/00021-1ª.

A composición da xunta directiva actual é:

 • Presidenta: María Aurora Azurmendi Villar

 • Vicepresidenta: Silvia Balado Feans

 • Secretaria: María Ángeles González Cabanas

 • Tesoureira: María Victoria Cermeño Reyes

 • Vogal: Luncinda González Encinar

 • Vogal: Walter de Wit

 • Vogal: María Luisa Moure Figueiras

 • Vogal: Nicolasa Martínez Pérez


 • Vogal: Ramón Díaz-Varela López

 • Vogal: Salvador Sánchez Rivas

 • Vogal: Luis Casanova González

 • Vogal: Maximino López Vázquez


Cremos na Cultura como eixo vertebrador comunitario. Queremos levar o Casino ao século XXI converténdoo nun centro cultural de referencia en Monforte e a Terra de Lemos. Ofrecemos actividades ao redor das artes, a ciencia e a cultura en xeral. A nosa filosofía está atravesada pola transversalidade, a pluralidade e a integración.